Direct of indirect is de CGK-Delft betrokken bij allerlei activiteiten in Delft die het ondersteunen en helpen van mensen tot doel hebben. Een greep uit het aanbod:

Diaconie CGK-Delft
De diaconie is er voor alle vragen met betrekking tot de zorg voor de gemeente en de wereld. U kunt hier bijvoorbeeld terecht met vragen over gemeenschapsvorming, persoonlijke financiële of materiële hulp en verantwoord omgaan met elkaar en de wereld. Op de contactpagina (link) vindt u de namen van de diakenen.

Pastoraal team
Behalve met de wijkouderlingen of predikant is het ook mogelijk een gesprek te voeren met een pastoraal werker. De taak van een pastoraal werker is hulp te bieden aan mensen in nood. De hulp beslaat de hele mens in alle facetten van het leven. De werker biedt een luisterend oor, zoekt mee naar nieuwe wegen als u of jij bent vastgelopen, geeft advies en wijst eventueel op instanties die verder kunnen helpen. In dit alles wordt gezocht naar Bijbelse waarden en normen, als wegwijzers in het leven. Een pastoraal werker heeft een geheimhoudingsplicht en gaat vertrouwelijk met alle gegevens om.
CONTACTPERSOON  Jan Schrier (015) 213 62 69

Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft (ISF)
Onze gemeente is samen met bijna alle Delftse kerken lid van het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) te Delft. Dit fonds is is een diakonaal loket voor alle burgers van Delft en heeft in 2013 de rechtsvorm van een vereniging gekregen. Mensen die in zeer dringende geldnood verkeren en niet meer (voldoende) geholpen kunnen worden door uitkeringsinstanties of door fondsen van hun eigen geloofsgemeenschap, kunnen een beroep doen op het fonds. In 2012 werden met 363 hulpvragers 817 gesprekken gevoerd. Dit werk wordt door 20 vrijwilligers uitgevoerd.

In 2006 is een start gemaakt met het verlenen van persoonlijke budgetbegeleiding. Dit project is in 2012 overgegaan in een aparte organisatie, ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie, zie www.isofa.nl ). ISOFA is ketenpartner van de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje, zie www.schuldhulpmaatje.nl. In 2012 werden 149 aanvragen voor hulp ontvangen. Dit werk wordt door 30 vrijwilligers uitgevoerd die aangestuurd worden door een professionele coördinator.

ISF en ISOFA zijn zusterorganisaties, het werk wordt uitgevoerd door meer dan 50 vrijwilligers. Beide organisaties hebben behoefte aan kerkelijke vrijwilligers die zich in willen zetten voor hun medemens in nood. Voor een actueel overzicht van de vacatures kunt u kijken op de website van ISF Delft. Neemt u rustig contact op voor een vrijblijvend informatief gesprek.
MEER INFO: www.isfdelft.nl

The Mall
The Mall is een jongerencentrum van Youth for Christ in de wijk Voorhof. Drie middagen en vijf avonden per week open, probeert The Mall jongeren uit de wijk een plek te bieden om zich thuis te voelen. De medewerkers hebben contact met jongeren die veelal niet zo gewend zijn om liefde te ontvangen in hun thuissituatie en voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Door er voor hen te zijn, proberen zij Gods liefde door te geven. De jongerenwerkers en vrijwilligers bouwen aan relaties met de jongeren. Vanuit die relatie willen zij hen helpen met hun persoonlijke vragen en problemen, zodat deze jongeren zich kunnen ontwikkelen tot mensen die op lichamelijk, sociaal, psychisch en geestelijk gebied in balans zijn.
De CGK-Delft ondersteunt het werk van The Mall via de diaconie en via individuele gemeenteleden. Ongeveer 1x per jaar is er een presentatie van The Mall tijdens een kerkdienst.
Donaties kunnen gestort worden op rekening 17.800 t.n.v. Youth for Christ Nederland, te Driebergen o.v.v. The Mall Delft.

De Jessehof
Het interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof is een plaats die is opgezet vanuit de gezamenlijke kerken in Delft , om mensen met een klein sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting een laagdrempelige huiskamer te bieden. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied. Het is een plek voor mensen in de samenleving die behoefte hebben om zich ergens welkom te voelen, als mens gezien te worden en “even niets te hoeven”. Meer informatie over de Jessehof is te vinden op www.jessehof.nl.
CONTACTPERSOON  Johan Groot Nibbelink (015) 369 87 33